• Statuten

  NAAM EN ZETEL
  Artikel 1.
  1. De vereniging is genaamd: Rooms Katholieke Sportvereniging “DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN” (R.K.S.V. D.O.S.R.) en werd opgericht op twintig maart negentienhonderd zeven en twintig. Zij heeft haar zetel te Roelofarendsveen (Gemeente Kaag & Braassem).
  2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
  3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leiden.

  DUUR
  Artikel 2.
  1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.

  DOEL
  Artikel 3.
  1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport en cultuur en zich positief te profileren in de maatschappij. Het hoofddoel is de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. Naast culturele uitingen kan de vereniging zich ook inzetten voor de maatschappij in de breedste zin van het woord, zowel op amateurbasis als op een professionele manier.
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond (K.N.V.B.) of indien nodig lidmaatschappen van andere overkoepelende organisaties of het beschikbaar stellen van haar accommodatie, al dan niet tegen een vergoeding die geheel ten goede komt van de vereniging.
  a. deel te nemen aan de door de KNVB of door anderen georganiseerde of goedgekeurde competities, seriewedstrijden en/of evenementen.
  b. wedstrijden te doen houden;
  c. evenementen op het diverse gebieden te organiseren;
  d. de nodige accommodatie aan te brengen, in stand te houden en te exploiteren.

  LEDEN
  Artikel 4.
  1. Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
  2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
  3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen.

  VERPLICHTINGEN
  Artikel 5.
  1. De leden zijn verplicht:
  a. de statuten en het huishoudelijk- en bestuursreglement van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
  b. de statuten en reglementen van de KNVB of andere organisatie, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
  c. de belangen van de vereniging, de overkoepelende organisaties en hun daarbij behorende sport in het algemeen niet te schaden;
  d. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de overkoepelende organisatie in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of van de overkoepelende organisatie voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
  2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

  STRAFFEN
  Artikel 6.
  1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
  b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van overkoepelende organisaties of van de sport in het algemeen worden geschaad.
  2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
  a. berisping;
  b. schorsing;
  c. royement.
  3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
  4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid geschorst tot de eerst volgende algemene ledenvergadering, waarin de leden zich uitspreken over het royement. De periode van schorsing tot de algemene ledenvergadering mag maximaal 1 jaar bedragen vanaf het moment dat het desbetreffende lid schriftelijk bericht heeft gekregen van het besluit tot royement. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

  GELDMIDDELEN
  Artikel 7.
  De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a. contributie van de leden;
  b. bijdragen van donateurs;
  c. ontvangsten uit wedstrijden;
  d. andere inkomsten.

  CONTRIBUTIE
  Artikel 8.
  1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
  2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
  3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  KOSTENVERGOEDINGEN
  Artikel 9.
  Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB of andere overkoepelende organisaties vast te stellen normen en voorwaarden.

  EINDE LIDMAATSCHAP
  Artikel 10.
  1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging;
  d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.
  2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.
  5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  6. Ingeval een lid door de KNVB of andere overkoepelende organisatie is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  STEUNENDE LEDEN EN DONATEURS
  Artikel 11.
  1. De vereniging kent naast leden ook steunende leden en donateurs.
  2. Steunende leden en donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene vergadering vastgesteld bijdrage te storten.
  3. Steunende leden hebben stemrecht bij de algemene vergadering. Donateurs hebben geen stemrecht. Steunende leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
  4. De rechten en verplichtingen van steunende leden en donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het gehele jaar verschuldigd blijft.
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  BESTUUR
  Artikel 12.
  1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen . Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  2. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf leden.
  b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
  3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elke bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving of via de website, mededeling aan alle leden.
  4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
  5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap;
  b. door bedanken als bestuurslid.

  BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
  Artikel 13.
  1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
  4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

  VERTEGENWOORDIGING
  Artikel 14.
  1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
  2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt (komen).
  3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Deze commissies staan altijd onder verantwoording van een bestuurslid.
  4. Het bestuur is, mits met goedkeuring  van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
  5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur.
  6. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.

  REKENING EN VERANTWOORDING
  Artikel 15.
  1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
  2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
  3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slecht eenmaal herkiesbaar.
  c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
  4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
  5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
  6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
  7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren.
     
  ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 16.
  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
  2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
  3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
  a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
  b. Jaarverslag van de secretaris.
  c. Jaarverslag van de technische commissie
  d. Jaarverslag van de PR-commissie
  e. Jaarverslag van de jeugdcommissie
  f. Jaarverslag van de penningmeester.
  g. Verslag van de kascommissie.
  h. Goedkeuring van de jaarstukken en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en            beheer
  i. Toelichting door de penningmeester en vaststelling van de begroting.
  j. Vaststelling van de contributies.
  k. Verkiezing bestuursleden.
  l. Verkiezing leden van de kascommissie.
  m. Rondvraag.
  4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
  De bijeenroeping geschiedt door een uitnodiging in het cluborgaan, de website of middels een aan alle leden en steunende leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
  6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden en steunende leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad.

  TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 17.
  1. Alle leden, steunende leden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Het stemrecht is echter alleen voor leden en steunende leden en zij hebben recht op één stem per lid.
  2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door haar/zijn ouder(s). Deze vertegenwoordigers hebben recht op het uitbrengen van één stem en hoeven niet persé lid te zijn van de vereniging. Bij meerdere leden – jonger dan 16 jaar – uit één  gezin, dan hebben zijn/haar ouders één stem per lid.
  3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
  4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
  Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
  6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen,
  7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
  8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
  a. blanco zijn;
  b. zijn ondertekend;
  c. onleesbaar zijn;
  d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
  f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.
  9. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
  b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  Artikel 18.
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
  2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op ander wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

  STATUTENWIJZIGING
  Artikel 19.
  1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
  Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden en/of de mogelijkheid geboden aan de leden de statutenwijzigingen digitaal in te zien.
  3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
  5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

  ONTBINDING EN VEREFFENING
  Artikel 20.
  1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding wordt besloten.
  3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn van oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
  5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.

  HUISHOUDELIJKE REGLEMENT EN BESTUURSREGLEMENT
  Artikel 21.
  1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk- en bestuursreglement vaststellen.
  2. Wijziging van het huishoudelijk- en bestuursreglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
  3. Het huishoudelijk- en bestuursreglement mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

  De comparant is mij, notaris, bekend.

  Waarvan akte in minuut is verleden te (plaats) op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

  Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

  Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

  DE COMPARANT                DE NOTARIS
  bestuurslid DOSR