• Handleiding voor aanvoerders senioren

  1. Spelerspassen
  De door de KNVB verstrekte spelerspassen zijn persoonsgebonden, derhalve is de persoon die op de kaart staat verantwoordelijk voor deze spelerspas. Men kan in onderling overleg deze verantwoording neerleggen bij de aanvoerder.

  2. Vrijstelling van wedstrijden
  Verzoeken om vrijstelling per elftal in verband met herfstvakantie, wintersport of andere redenen dienen door de aanvoerder minimaal 8 weken voor de desbetreffende datum schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging.

  3. Wijzigingen in het wedstrijdprogramma
  In onderling overleg kunnen elftallen wijziging aanbrengen in het wedstrijdprogramma, en dient u in overleg met de secretaris senioren van de vereniging als volgt te handelen:

  a. De (eventueel) aangewezen scheidsrechter dient door de ontvangende vereniging te worden gevraagd of hij op het gewijzigde aanvangsuur c.q. speeldag beschikbaar is.

  b. Zowel de ontvangende als de bezoekende vereniging zenden een schriftelijke bevestiging (dus niet telefonisch) naar het bondsbureau van het gewijzigde aanvangsuur c.q. de gewijzigde speeldag. Hierbij dient tevens te worden vermeld dat de scheidsrechter zich met deze wijziging akkoord heeft verklaard.

  c. Beide schriftelijke verklaringen dienen ten minste 3 werkdagen voor de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddag op het bondsbureau aanwezig te zijn.

  d. Wijzigingen in de vastgestelde wedstrijddatum is slechts mogelijk indien de wedstrijd wordt gespeeld op een dag gelegen maximaal een week voor de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddag.

  4. Wedstrijdformulieren
  De aanvoerder van de thuisspelende vereniging is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier ingevuld aan te bieden aan de scheidsrechter, ter controle van het formulier met de spelerspassen.

  Na afloop van de wedstrijd levert de aanvoerder het wedstrijdformulier in bij de man van dienst van het bestuur.
  De aanvoerder moet erop toezien dat het wedstrijdformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Eventuele administratieve boetes als gevolg van gebreken zullen op het elftal worden verhaald.

  5. Geen bondsscheidsrechter aangesteld/niet opgekomen
  Indien van bondswege geen scheidsrechter is aangesteld of indien de van bondswege aangesteld scheidsrechter niet aanwezig is, dient de wedstrijd gespeeld te worden onder leiding van een speler van het desbetreffende thuisspelende elftal of een ander lid van de KNVB. Gaat de bezoekende vereniging niet akkoord met de leiding van de aangewezen speler, en wordt als gevolg hiervan de wedstrijd niet gespeeld, dan wordt de bezoekende vereniging, die geweigerd heeft te spelen, op het wedstrijdformulier aansprakelijk gesteld voor het niet spelen van de wedstrijd.

  6. Het niet doorgaan of staken van een wedstrijd.
  Bij het niet doorgaan of staken van een wedstrijd dit ALTIJD aantekenen op het wedstrijdformulier.

  7. Invallerbepalingen
  Voor alle teams senioren gelden verschillende regels over het aantal invallers per wedstrijd. Deze regels kunt u vinden in het bewaarnummer dat in de bestuurskamer ligt of de website van de KNVB.

  8. Afgelastingen
  Afgelasting van een wedstrijd wordt kenbaar gemaakt via de afgelastingenlijn van DOSR en op de website. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren na de keuring van de velden door de consul.
  Bij algehele afgelasting door de KNVB moet men rekening houden of uw team speelt in de A- of B-categorie. Ook de indeling van deze categorieën vindt men in het bewaarnummer in de bestuurskamer.
  Bij iedere afgelasting bestaat de mogelijkheid om in onderling overleg – met o.a. de op dat moment aanwezige kantinemedewerkers en consul - te trainen.

  9. Aandachtspunten voor de aanvoerders
  a) Aan het begin van het seizoen ontvangt elke aanvoerder een complete lijst van alle senioren spelers van de vereniging of een complete ledenlijst van de vereniging.

  b) De spelerspassen van elk elftal blijven steeds (indien zo onderling afgesproken) in het bezit van de aanvoerder van het elftal (dus niet in de kast van de bestuurskamer), en dienen bij afwezigheid van de aanvoerder tijdig aan zijn plaatsvervanger te worden overgedragen.

  c) Zorg dat uw elftal compleet is. Informeer elke week bij uw spelers of iemand al of niet aanwezig zal zijn. Bij verhindering c.q. blessure dient u eerst na te gaan of er komende zondag een lager spelend elftal vrij is, zodat eventueel eerst uit spelers van dat team aangevuld kan worden. Eventueel dient op een speler uit een ander team een beroep te worden gedaan om twee wedstrijden te spelen.
  P.M. 1: De contacten lopen rechtstreeks van aanvoerder naar aanvoerder
  P.M. 2: De spelerspas van een invallende speler dient voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

  d) Indien uit het clubblad blijkt dat een speler van uw elftal als scheidsrechter moet optreden, dient u deze speler tijdig te informeren die daarvoor in aanmerking komt.

  e) Wedstrijdformulieren en wedstrijdverslagen zondag voor 17.30 uur inleveren bij de man van dienst in de bestuurskamer. Ook de kopie van de uitwedstrijden.

  f) Vier keer per jaar – op uitnodiging van de technische commissie -  de aanvoerdervergadering bij te wonen door uzelf of een plaatsvervanger.

  g) Eventuele nieuwe leden dienen zich tijdig aan te melden bij de verenigingssecretaris, waarbij tegelijkertijd een pasfoto dient te worden ingeleverd.

  h) Contributiebetaling (vooraf per halfjaar) blijft een verplichting voor elk lid.