TECHNISCH BELEID R.K.S.V. D.O.S.R

periode 2010-2015

Roelofarendsveen, 4 november 2011


INHOUDSOPGAVE


1. Doelstellingen van DOSR                                                                                       

2. Organisatiestructuur                                                                                               
2.1 Organogram                                                                                                            
2.2 Bestuur                                                                                                                     
2.3 Commissie Voetbaltechnische Zaken (VTZ)                                                     
2.4 Functieomschrijvingen (Hoofd opleiding en hoofd senioren)                        
2.5 Jeugdcommissie                                                                                                     
2.6 Seniorencommissie                                                                                                
2.7 Scouting                                                                                                                  


3. Team omschrijving                                                                                                  
3.1 Prestatieteams senioren                                                                                      
3.2 Recreatieteams senioren                                                                                    
3.3 Prestatieteams jeugd                                                                                            
3.3.1. Sportiviteit                                                                                                           
3.4 Recreatieteams jeugd                                                                                          


4. Bijlagen
4.1 Richtlijnen selecteren jeugdteams 
4.2 Richtlijnen selecteren seniorenteams 
4.3 Richtlijnen (jeugd) trainer/coach 
4.4 Richtlijnen trainingen 
4.5 Elftal onder de 23 
4.6 Jaaragenda 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. DOELSTELLINGEN DOSR


De hoofddoelstelling van R.K.S.V. DOSR is het beoefenen en bevorderen van het voetbal in de meest brede zin. Dit is uitgewerkt in de navolgende drie subdoelstellingen:


1. Het voor iedereen mogelijk maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief niveau te beoefenen.
2. Het ontwikkelen c.q. optimaliseren van de binnen de vereniging aanwezige voetbalkwaliteiten in de breedste zin van het woord.
3. Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van DOSR.


Het navolgende beschreven technisch beleidsplan is in het bijzonder gericht op de tweede doelstelling. Hoewel dit een taak lijkt voor het hoofd opleidngen senioren en hoofd opleidingen jeugd is echter ondersteuning vanuit de gehele vereniging nodig om het gewenste voetbalklimaat te creëren.


Feitelijk is ondersteuning van de gehele vereniging nodig om te komen tot het gewenste voetbalklimaat.
Of het nu gaat om materiaalbeheer,accommodatiebeheer, sponsorzaken of het wedstrijdsecretariaat; iedere geleding zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het uiteindelijke resultaat.


Nadere uitwerking van de tweede doelstelling:


DOSR streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van de jeugdopleiding, uitgevoerd door goed opgeleide trainers en coaches met als doel:
-het verbeteren van de individuele voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestatie beter wordt.
-spelen in de hoogste haalbare niveaus in de competitie, waardoor ook een hoog weerstandsniveau wordt bereikt.DOSR heeft op grond van historie en toekomstperspectief het navolgende streefniveau voor de prestatieve teams:
Het eerste team:      minimaal top 3e klasse en eigenlijk 2e klasse
Het tweede team:    minimaal res. 2e klasse
Het derde team:      minimaal res. 3e klasse

De A1, B1, C1, dienen minimaal in de hoofdklasse te spelen. Het streven is om landelijk e
niveau 3 divisie of hoger te bereiken.


De D1 dient minimaal in de eerste klas te spelen. Het streven is om op niveau hoofdklasse of hoger uit te komen.
De E1 en F1 dienen minimaal eerste klas te spelen. Het streven is om in de hoofdklasse te spelen.


De overige teams (recreatie) moet minimaal de mogelijkheid geboden worden om 2 maal per week te trainen en onder goede omstandigheden wedstrijden te spelen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. ORGANISATIESTRUCTUUR

HOOFDBESTUUR
waarin bestuurslid Technische Zaken

COMMISSIE VOETBALTECHNISCHE ZAKEN (VTZ) Bestuurslid TZ
Selectie senioren (Hoofdtrainer) Coördinator A/B/C/junioren
Coördinator D/E/F/junioren
Coördinator meisjes

 

SENIORENCOMMISSIE VOETBALTECHNISCH (zie laatste blad) * Bestuurslid Technische Zaken
* Hoofdtrainer voor de selectie senioren 1 en 2 (Senioren 3 indien nodig ook selectie-team)
* Wedstrijdsecretaris senioren
* Overige senioren
(Deze teams vallen onder hun aanvoerders)

 


JEUGDCOMMISSIE VOETBALTECHNISCH (zie laatste blad)
Bestuurslid TZ
Voorzitter jeugdcommissie
Algemeen coördinator

 


                                         Coördinator A/B/C/junioren     Coördinator D/E/F/junioren     Coördinator meisjes
                                                                   I                                                  I                                              I
                                                                   I                                                  I                                              I
                                                                   I                                                  I                                              I
                                           Hoofdtrainer A-junioren           Hoofdtrainer D-junioren          Trainers meisjes-junioren
                                           Hoofdtrainer B-junioren           Hoofdtrainer E-junioren
                                           Hoofdtrainer C-junioren           Hoofdtrainer F-junioren
                                                                                                 Hoofdtrainer kabouters

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.1 Organogram


Hoofdbestuur

Afgevaardigde bestuur en hoofd VTZ

COMMISSIE VOETBALTECHNISCHE ZAKEN (VTZ)
Bestuurslid TZ
Selectie senioren (Hoofdtrainer) Coördinator A/B/C/junioren
Coördinator D/E/F/junioren
Coördinator meisjes-junioren

SENIORENCOMMISSIE Voetbaltechnisch
Bestuurslid TZ
Selectie senioren (hoofdtrainer)
Wedstrijdsecretaris senioren
Aanvoerders niet selectieteams

JEUGDCOMMISSIE Voetbaltechnisch
Bestuurslid TZ
Voorzitter jeugdcommissie
Algemeen coördinator
Coördonator A-B-C
Coördinator D-E-F
Coördinator meisjes-junioren

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.2 Bestuur

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen alle geledingen van de vereniging.
Het bestuur bestaat uit 9 personen te weten: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, (het dagelijks bestuur) en de bestuursleden: p.r./sponsoring, de jeugdvoorzitter, kantinecommissie, veldencommissie, evenementencommissie, voetbaltechnische zaken.
Het bestuur benoemt en ontslaat leden van de commissie en legt taken verantwoordelijkheden vast. Het bestuur is vertegenwoordigd in alle commissies door ten minste 1 lid. Het bestuur neemt besluiten met inachtneming van de adviezen van de commissies.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.3 De commissie voetbaltechnische zaken (VTZ).

 

De VTZ is een adviescommissie.

De commissie wordt gevormd door:
1. Bestuurslid TZ (voorzitter commissie) 2. Selectie senioren (hoofdtrainer)
3. De 3 coördinatoren jeugd
4. De jeugdvoorzitter

 

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op voetbaltechnisch gebied. Een commissie voetbal technische zaken moet zorgdragen voor een beter functioneren van het voetbal technisch gedeelte van de vereniging, zowel bij de senioren als bij de jeugd.

Taken commissie VTZ

 

De commissie VTZ heeft als taak:
- Bewaken technisch beleidsplan en controle op de juiste uitvoering hiervan.
- Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers/leiders.
- Voorstellen doen met betrekking tot aanstelling en ontslag van jeugdtrainers aan het bestuur. - Voorstellen doen met betrekking tot het voetbaltechnische beleid en richtlijnen betrekking hebbende op verplichtingen voor prestatieteams geselecteerde spelers, naar het bestuur c.q. jeugdcommissie.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van een (intern) scoutingsysteem.

De werkwijze van de commissie en haar organisatorische plaats in de vereniging.

 

- De commissie VTZ vergadert tenminste 6x per jaar om een aantal beleidstechnische zaken op voetbalgebied onder de loep te nemen .
- Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen van de commissie worden, via notulen en/of mondeling ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.
- Voorstellen dienen door het hoofdbestuur goedgekeurd te worden.
-Hiermee staat de organisatorische plaats van de VTZ in de vereniging vast. Een ieder binnen de vereniging dient derhalve van de taken en werkwijze van de VTZ op de hoogte te zijn.
- Jaarlijks vindt er dan een evaluatie plaats van haar functioneren en vind er indien nodig bijstelling plaats. Bijstellingen worden aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Doelstellingen

- Het voetbaltechnische en tactisch peil van de elftallen te verhogen.
- Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen;
een coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, hoofdbestuur en jeugdcommissie; de continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te handhaven, c.q te verbeteren
- Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.4 Functieomschrijvingen

Functieomschrijving Algemeen coordinator
De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid bij de DOSR jeugd. Hij legt verantwoording af aan het bestuurslid VTZ voetbaltechnische zaken

Taken
1. Stimuleren en begeleiden jeugdtrainers en leiders
2. Coördineren selectietrainingen aan het eind van het seizoen
3. Bekijken wedstrijden en voeren evaluatiegesprekken met (selectie)trainers
4. Adviseert en ziet toe op trainers en leiders over speelwijze en coaching
5. Periodiek overleg met de coördinatoren
6. In noodgevallen overnemen van trainingen

Bevoegdheden
1. Voeren van functioneringsgesprekken, samen met hoofd VTZ en jeugdvoorzitter, met de jeugd(selectie)trainers A t/m F
2. 2-maandelijks voetbaltechnisch overleg met de selectietrainers A,B,C, D, E en F.
3. Beoordeelt of een jeugdspeler met de senioren kan meespelen en/of trainen
4. Samen met hoofd VTZ beoordelen selectietrainers jeugd i.o.m. bestuurslid

Communicatie
1. Periodiek overleg met hoofd VTZ
2. Periodiek overleg met het het scoutingteam (zie pag. 4)
3. Periodiek overleg met selectietrainers, jeugdvoorzitter, recreatieve trainers en leiders
4. Periodiek overleg met het jeugdbestuur, bijvoorbeeld 3-maal per jaar

Competenties
1. Kennis en inzicht van het voetbalspel
2. Diploma oefenmeester 2/3 of richting oefenmeester 2/3 of praktijk gelijkwaardig niveau
3. Didactische vaardigheden
4. Goede sociale en communicatieve vaardigheden


Functieomschrijving hoofd senioren (hoofdtrainer)

De functionaris voetbaltechnische zaken senioren is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid bij de senioren van DOSR.
Hij legt verantwoording af aan het hoofd voetbaltechnische zaken over de voetbaltechnische zaken bij de senioren.

Taken
1. Coördineren teamindeling selectieteams aan het eind en begin van het seizoen.
2. Dit vastleggen in een Excel bestand en bundelen als boekwerkje.
3. Periodiek overleg met het hoofd voetbaltechnische zaken
4. Aanspreekpunt voor de selectie, seniorentrainers en leiders
5. Speciale aandacht voor opvang en begeleiding 1e , 2e en 3e jaars senioren.
6. Coördineren team onder de 21.

Bevoegdheden
1. Samenstellen selectieteams
2. Beoordelen jeugdspelers doorstromen in overleg met coordinator A-B-C-jeugd

Communicatie
1. Wekelijks voetbaltechnisch overleg met bestuurslid TZ
2. Periodiek overleg met het hoofd VTZ
3. Overleg met de spelersraden 1, 2 en 3
4. Organiseren gesprekken met de spelersraden 1, 2 en 3

Competenties
1. Kennis van de "Veense (dorpsmentaliteit) voetbalwereld" 2. Kennis en inzicht van het voetbalspel
3. Leidinggevende en organisatorisch kwaliteiten
4. Didactische vaardigheden
5. Goede sociale en communicatieve vaardigheden
6. In het bezit van de benodigde trainerdiploma’s van de KNVB

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.5 Jeugdcommissie

De organisatorische uitvoering is in handen van daartoe aangestelde coördinatoren en samen met de jeugdvoorzitter, secretaris, penningmeester jeugd en de wedstrijdsecretarissen vormen zij de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie is op dit moment als volgt samengesteld:
Jeugdvoorzitter
Secretaris Jeugdcommissie
Penningmeester Jeugd
Algemeen coördinator
De coördinator A B en C junioren
De coördinator D E en F junioren
De coördinator meisjes junioren
De coördinator activiteitencommissie
Wedstrijdsecretarissen junioren en meisjes

Vergaderingen jeugdcommissie
De vergaderingen van de jeugdcommissie vinden 1 x per maand plaats. Deze vergaderingen worden schriftelijk genotuleerd en in de daaropvolgende vergadering vastgesteld.
Ook worden deze notulen ter kennisgeving doorgegeven aan het hoofdbestuur.

Overleg met de leiders
De betreffende coördinatoren bespreken de uitvoering van het beleid in het overleg met de betrokken leiders, hetgeen eenmaal per twee maanden plaatsvindt. De coördinatoren controleren of door de leiders overeenkomstig de vastgestelde regels wordt gewerkt en zij treden zo nodig corrigerend op.
In de vergaderingen van de jeugdcommissie, wordt door de coördinatoren toegelicht op welke wijze door de leiders aan de uitvoering van het beleid invulling wordt gegeven.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.6 Seniorencommissie

Onder leiding van het bestuurslid senioren verzorgt deze commissie de organisatorische uitvoering van het seniorenvoetbal.
De commissie kent de volgende functionarissen:
Bestuurslid (tevens voorzitter)
Selectie senioren (hoofdtrainer)
Wedstrijdsecretaris senioren
Aanvoerders niet selectie-teams
Materiaalbeheerder

Vergaderingen seniorencommissie
De vergaderingen van de commissie senioren vinden per maand plaats.
Deze vergaderingen worden schriftelijk genotuleerd en in de daaropvolgende vergadering vastgesteld.

Overleg met selectie senioren
De commissie houdt regelmatig overleg met de selectie trainers, de leiders selectieteams en de spelersraad selectie. Van dit overleg worden schriftelijk notulen gemaakt en ter inzage gestuurd naar het hoofdbestuur.

Overleg met de leiders/aanvoerders overige senioren
De commissie bespreekt de uitvoering van het beleid in het overleg met de betrokken leiders en/of aanvoerders, hetgeen eenmaal per twee maanden plaatsvindt.
Van dit overleg worden schriftelijk notulen gemaakt en ter kennisgeving gestuurd naar het hoofdbestuur.
Deze onderstaande commissie is in het seizoen 2010-2011 nog niet in werking. Zie punt 2.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.7 Scoutingteam jeugd

Doelstelling: Door middel van interne scouting het prestatieve voetbal naar een hoger plan te brengen.

Het scoutingsteam jeugd bestaat uit onpartijdige personen – aangesteld door de commissie VTZ - voor de volgende groepen:
A-junioren
B-junioren
C-junioren D-E-F-junioren

Opzet:
- per jeugdafdeling scouten. Twee keer per jaar een verslag uitbrengen over elke speler en dit op te slaan om een beter beeld te krijgen over eventuele vorderingen en/of tekortkomingen terug te koppelen naar de trainer met als einddoel een betere   speler te krijgen (het zo genaamde Speler Volg Systeem).
- samen met de VTZ een Speler Volg Systeem opzetten.
- voor het einde van het seizoen een advies uit te brengen waar desbetreffende speler het
  komend seizoen zou moeten spelen.

Scouting:
A. Scouting Team is een advies orgaan.
B. Opzet: Alle jeugd spelers selecteren naar vermogen.
C. Hoofd scouting verzamelt de gegevens en archiveert deze, zodat ze altijd inzichtelijk zijn.
D. Alle spelers van ieder jeugd team worden bekeken, gevolgd en in kaart gebracht
E. Alle trainers en leiders van deze spelers krijgen een overzicht. Het is de bedoeling dat de
scouts dit samen met trainers/leiders bespreken, om tot een nog betere analyse te komen.
F. De spelers worden gaande het seizoen 2x bekeken en dit wordt dan ook vastgelegd. Dit zal
gebeuren in december en in april.
G. Doelstelling is om tussen april/mei de spelers zo in beeld te hebben, dat duidelijk is in
welk team ze het volgend seizoen komen te spelen.
H. Mocht er onverhoopt toch een speler te hoog of te laag ingedeeld worden, dan is het
de taak van de betreffende trainer en leider dit door te geven aan de voor hem of haar aangestelde scout. Deze zal hem/haar verder helpen naar de juiste plaats.

Samenstelling teams en doorschuiven bij trainingen.
I. Selectieteams worden samengesteld door:
   a. Jeugdcommissie en seniorencommissie voetbaltechnische zaken
   Overige teams worden samengesteld door:
   b. Jeugdcommissie en seniorencommissie voetbaltechnische zaken en het
      jeugdbestuur.
   Deze teams konen in april/mei nog 2x samen om te beoordelen hoe de teams samengesteld worden.

J. Keepers worden door overleg tussen JVT en SVT en de keeperstrainers en trainers/leiders ingedeeld.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3 TEAM-OMSCHRIJVING

3.1 Prestatieteams senioren

De wedstrijdmentaliteit
De spelers van de prestatieve teams moeten worden begeleid en opgeleid in de geest van het willen winnen.
De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling.
Sportiviteit is ook een onderdeel van wedstrijdmentaliteit.
Alsmede respect voor beslissingen van trainer, leider, scheidsrechter.

De speelwijze
De speelwijze van de prestatieve teams van DOSR is realistisch; het behoud van
niveau (zie de doelstellingen in hoofdstuk 1) heeft een hoge prioriteit. Gestreefd wordt dit te bereiken met verzorgd en creatief voetbal.
1-4-3-3-systeem.

De speeltijd en het wedstrijdritme
De trainer van het 1e team bepaalt de opstelling op basis van de geleverde inzet en prestaties. Indien spelers in meerdere wedstrijden niet aan (voldoende) speeltijd komen, dienen zij op andere wijze wedstrijdritme te verkrijgen en te onderhouden. Dit kan door het laten
meespelen in een lager prestatief team in overleg met de betrokken trainer.
Alle veldspelers van het 2e en 3e team krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens discipline maatregelen, blessures, ziekte of vakantie. Een belangrijke inbreng in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende trainer(s).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.2 Recreatieteams senioren


De speelwijze
De speelwijze van de recreatieve teams wordt aangepast aan de beschikbare spelers en dient ter bevordering van het spelplezier.

De speeltijd
Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie. Een belangrijke inbreng in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn voor één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende leider/aanvoerder, die voor aanvang van het seizoen aan zijn team aangeeft op welke wijze hij hier invulling aangeeft.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.3 Prestatieteams jeugd

De wedstrijdmentaliteit
De spelers van de prestatieve teams moeten worden begeleid en opgeleid in de geest van het willen winnen. De teamleiding ziet toe op de juiste wedstrijdvoorbereiding en wedstrijdinstelling. Sportiviteit is ook een onderdeel van deze juiste wedstrijdmentaliteit. Alsmede respect voor beslissingen van trainer, leider, scheidsrechter.

De speelwijze
De speelstijl van de prestatieve teams van DOSR is realistisch; het behoud van niveau (zie de doelstellingen in hoofdstuk 1) heeft een hoge prioriteit. Gestreefd wordt dit te bereiken met verzorgd en creatief voetbal.

Vanaf de D-pupillen spelen de prestatieve jeugdteams in een 1-4-3-3 systeem. Dit systeem heeft in de jeugdopleiding de voorkeur, omdat daarbij sprake is van een optimale
veldbezetting en de taken voor de spelers duidelijk zijn.
Het spelconcept moet als rode draad herkenbaar zijn bij de prestatieve (jeugd)teams van DOSR. Het structureel afwijken van het 1-4-3-3 systeem - bijvoorbeeld indien het
team niet over de geschikte spelers beschikt - kan alleen na overleg en met instemming van het hoofd voetbalzaken jeugd.

De tactische elementen
Een hele belangrijke stap naar een verantwoorde opleiding op tactisch gebied is het maken van vaste afspraken. Vanaf de D-pupillen wordt met regelmaat aandacht besteed aan diverse tactische elementen, zoals:
* de wijze van verdedigen
* het elkaar rugdekking geven
* doorschuiven in linies
* druk zetten, pressie spelen
* het onderling coachen

De speeltijd en het wedstrijdritme
Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens discipline maatregelen, ziekte of vakantie. Een cruciale rol in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende trainer, die voor aanvang van het seizoen aan zijn team aangeeft op welke wijze hij hier invulling aangeeft.

3.3.1 Sportiviteit
Zie jeugdvoetbalwijzer KNVB. Deze worden jaarlijks uitgereikt aan trainers en leiders.

Kaarten en Schorsingen Zie bijlage

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.4 Recreatieve teams


De wedstrijdmentaliteit
Voor de spelers van de recreatieve teams staat plezier voorop. Willen winnen is echter ook een belangrijk element bij de recreatieve teams.

De speelwijze
De speelwijze van de recreatieve teams wordt aangepast aan de beschikbare spelers en dient ter bevordering van het spelplezier.

De speeltijd
Alle veldspelers van de teams krijgen over het gehele seizoen gezien tijdens de wedstrijden (competitie en vriendschappelijk) ongeveer een gelijk aantal speelminuten, behoudens disciplinaire maatregelen, blessures, ziekte of vakantie (De trainer/leider behoort hierop toe te zien ).
Een cruciale rol in het team in samenhang met het verloop van de competitie kan een reden zijn voor één of meer spelers meer speeltijd dan gemiddeld te geven. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende leider/trainer, die voor aanvang van het seizoen aan zijn team aangeeft op welke wijze hij hier invulling aangeeft.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4. BIJLAGE

4.1 Richtlijnen selecteren jeugdteams

Algemeen

Selectiecriteria
Het selecteren van spelers voor de indeling in de verschillende teams is één van de mogelijkheden om de doelstellingen van de vereniging te bereiken. In het algemeen dient het selecteren het plezier in het voetbalspel te bevorderen. Ten aanzien van het prestatieve deel van de vereniging dient het selecteren de kwaliteit te bevorderen van zowel de individuele spelers als van de teams.

In zijn algemeenheid wordt geselecteerd aan de hand van de volgende criteria:

Leeftijd
De jeugd wordt in de navolgende leeftijdscategorieën ingedeeld. (peildatum 1 januari) : 
6-8 jaar F pupillen
8-10 jaar E pupillen
10-12 jaar D pupillen
12-14 jaar C junioren
14-16 jaar B junioren
17-19 jaar A junioren
 

De jeugdspelers worden ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie. Hiervan wordt slechts in hogeuitzondering vanafgeweken, dit in nauw overleg met de speler, diens ouders, betrokken trainers en het hoofd voetbalzaken jeugd. Zie voor de te doorlopen procedure hiervoor het huishoudelijk reglement.

Hierbij moet worden gedacht aan spelers, die in hun eigen leeftijdscategorie te weinig weerstand
ondervinden, waardoor hun ontwikkeling te weinig weerstand krijgt en hun leerproces daardoor te weinig progressie vertoond. Indien de leeftijd is bereikt om over te gaan naar de senioren, speelt de leeftijd bij de selectie vanzelfsprekend geen enkele rol meer.

Technische vaardigheden, zoals:
passen trappen en koppen aan- en meenemen van de bal dribbelen en drijven
creativiteit
loopvermogen
combinerend vermogen scorend vermogen
duelkracht
handelingssnelheid

Tactische vaardigheden, zoals:
- een juist beeld hebben van een bepaald spelsysteem en het begrijpen van een spelsysteem - een juist beeld hebben van de verschillende functies binnen een bepaald spelsysteem
- het lezen van een wedstrijd en de tactiek te begrijpen

Coaching:
Zie boekwerk "Voetbal jeugdleider onder 4.2. Zie bijlage.

Gedragskenmerken, zoals
trainingsinstelling
wedstrijdinstelling
gedrag naar medespelers, teambegeleiding, tegenstander en scheidsrechter
persoonlijke doelstelling afmeldingdrempel ( wel of niet snel afmelden voor een training of wedstrijd ).
blessure gevoeligheid
lichamelijke kenmerken afhankelijk van SAS
het leren plannen van school(huiswerk) en de te volgen trainingen

Verdere mogelijkheden voor het tot stand komen van een selectie
Voor een meerjarig inzicht in de ontwikkeling van jeugdspelers is het van belang, dat de trainers van prestatieve jeugdteams de vaardigheden en gedragskenmerken van de spelers vastleggen t.b.v. het speler volg systeem en bespreken in het periodiek overleg (SAS).
Testwedstrijden na afloop van de competitie kunnen, in het bijzonder voor jeugdteams, bijdragen aan de kwaliteit van de samenstelling van de teams voor een volgend seizoen.

Vaste selectietijdstippen
Door de verantwoordelijk trainer wordt in december en maart, in samenwerking met de desbetreffende scout, met het selecteren van de spelers voor de teams voor het nieuwe seizoen een begin gemaakt.
In mei neemt het hoofd opleidingen jeugd een definitief besluit welke teams het volgende seizoen als prestatief, recreatief en - voor zover het E-pupillen betreft - als opleidingsteam worden aangemerkt.

Het selectietijdpad voor de nieuwe teams is als volgt:
Aanvang selecteren                          het hele jaar
Vaststellen voorlopige selectie       december (i.v.m. meetrainen in een hoger team,)
Vaststellen definitieve selectie        eind mei
Evaluatie en bijstelling                     1 week voor competitie
Wijziging                                             uiterlijk in de winterstop / 1 week voor competitievervolg

E en F recreatief pupillen

Kwantitatieve samenstelling selectie
De teams van de E- en F pupillen bestaan uit 9 spelers.

Tot standkoming teams
Het hoofd opleiding jeugd + coördinatoren.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.2 Richtlijnen selecteren seniorenteams

Senioren prestatief


Kwantitatieve samenstelling selectieDe prestatieve teams senioren starten in principe met een selectie per team van maximaal 18 spelers, inclusief keepers. In overleg met de betrokken trainers (voorafgaande aan het seizoen) is een weloverwogen afwijking hiervan mogelijk.

Totstandkoming selectie
In juni wordt de voorlopige selectie 1e, 2e en eventueel 3e samengesteld door de trainers in overleg met het hoofd commissie VTZ + coordinator A-B-C-junioren i.v.m. jeugdspelers die overkomen.
Uiterlijk één week voor de aanvang van de competitie moeten de selecties door de trainers en commissie VTZ senioren definitief zijn samengesteld.

Toegevoegde uitgangspunten selectie
De trainer van het eerste team heeft in beginsel de keus uit alle beschikbare spelers.
De selectie van het tweede team bestaat uit prestatieve spelers, die worden opgeleid om het eerste team te halen en die ook bereid zijn om in het eerste team te spelen. Deze selectie wordt eventueel aangevuld met een aantal oudere spelers, die worden geacht meerwaarde te hebben in de opleiding van jongere spelers door het overbrengen van hun voetbalervaring.
Het derde team wordt (indien nodig) eveneens als selectie team aangemerkt. Een aantal (jonge) spelers, uitkomend in alle recreatieve team, worden geselecteerd (in goed overleg) als de eerst aangewezenen voor het incidenteel doorschuiven naar het laagste prestatieve (2e) team.

Senioren recreatief

Kwantitatieve samenstelling teams
Zo mogelijk minimaal 16 spelers inclusief een keeper, waarbij voorts geldt dat de spelers zoveel mogelijk in gelijke aantallen worden verdeed over de teams.

Totstandkoming teamsselectie
In juni worden de teams 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, enz. samengesteld door de trainers in overleg met het bestuurslid TZ en de wedstrijdsecretaris senioren en de coordinator A-B-C- junioren ivm inpassen jeugdspeler.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.3 Richtlijnen (jeugd) trainer / coach

In het jeugdvoetbal mag het wedstrijdresultaat nooit op de eerste plaats staan, maar is het leren winnen (vooral bij prestatieteams) wel een belangrijk onderdeel in de opleiding.
Je bent bezig met het opleiden van spelers. Verlang prestaties, maar eis geen resultaat. Probeer te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en de individuele mogelijkheden en niet uitgaande van het pure resultaat.
Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd sterk.
Geef hem daarom speelmogelijkheden op vele plaatsen in het team.
Pas op 14-of 15 jarige leeftijd kunnen voor de posities binnen een team wat definitievere keuzes gemaakt worden.
Plaats de beste spelers in principe in een aanvallende rol. Daar leren ze eerder hun creativiteit te ontwikkelen in een kleine ruimte en onder grotere weerstand. Van aanvallers kun je bovendien altijd nog verdedigers maken op latere leeftijd, andersom is veel moeilijker.

Zorg altijd voor "bewijsmateriaal" richting spelers, ouders en coördinator door bij te houden: > Wedstrijdgegevens
> Trainingsopkomst
> Reservebeurten
> Analyses

Bereid je trainingen goed voor. Ga uit van de wedstrijd en van de individuele kwaliteiten van je spelers, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes.

Maak met je spelers van je team/trainingsgroep vaste afspraken over:
a. Wedstrijdvoorbereiding
b. Warming-up bij trainingen en wedstrijden
c. Afmelden
d. Studie in relatie met voetballen
e. Blessurebehandeling

Gevarieerde trainingen zijn niet per definitie de beste trainingen. Herhaling is belangrijk. Een goede trainer analyseert voortdurend de fouten van zijn team en werkt zolang aan die fouten, dat deze ook verdwijnen. Doelstelling moet zijn elke speler individueel beter te maken en van deze spelers een team te maken.
Straal zelf enthousiasme uit en zoek niet naar excuses bij falen.

Registratie van alle activiteiten
De trainers/coaches/leiders worden geacht een zorgvuldige administratie te voeren van alle activiteiten van hun team gedurende het seizoen.
Dit betreft onder meer;
Het plannen en voorbereiden van de trainingen;
De ontwikkeling van de individuele speler t.b.v. het spelervolgsysteem (SAS). De registratie van de trainingen ( de presentie van de spelers );
De registratie van alle wedstrijden ( aantal speelminuten per speler) ;
De vervangende activiteiten bij afgelastingen;
Blessures; Schorsingen.

Tweemaal per jaar (april en mei) wordt hiervan schriftelijk verslag uitgebracht aan de desbetreffende coördinator.
Deze informatie geeft inzicht in de diverse aspecten van de opleiding van de spelers, de werkwijze van de trainers/coaches is belangrijk voor het totaaloverzicht.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4.4 Richtlijnen trainingen.

Algemeen
Het doel van de trainingen is het verbeteren en het onderhouden van de technische, de tactische en fysieke vaardigheden van de spelers, ieder op zijn of haar eigen niveau.
Elke beginnende voetballer heeft - onafhankelijk van zijn aanleg - recht op een leerproces, dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn of haar (voetbal)mogelijkheden, als wel van de beleving, die hij zoekt in zijn vrijetijdsbesteding.

Voorwaarden / eisen aan de voetbaltraining
Uitgangspunt voor de voetbaltraining bij DOSR is "de Zeister visie". Dit betekent dat iedere training gebaseerd is op:
a. Voetbaleigen bedoelingen - elke oefening moet gericht zijn op voetbal en dus een relatie
   hebben met het echte spel.
b. Het verbeteren van de voetbal-TIC van spelers, te weten:
   a) Techniek: de vaardigheden die nodig zijn om het spel te kunnen spelen.
   b) Inzicht: het inzicht, dat nodig is om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden of juist niet. Is vooral afhankelijk van ervaring en spelintelligentie.
   c) Communicatie: tijdens het voetbalspel wordt gecommuniceerd met medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en de trainer/coach.

Spelers die beter willen worden, moeten hun voetbal TIC zien te vergroten.
Spelvormen, waarin de zogenaamde S.O.V. structuur herkenbaar is (maximale beleving), dat wil zeggen vormen, waarin de drie basiselementen van het voetbalspel voorkomen te weten:
Scoren - Opbouwen - Voorkomen van doelpunten. De spelvormen moeten voetbal echt zijn. Veel herhaling van de oefenstof op een afwisselende manier (een minimum aan oefenstof met een maximum aan effect).
Het rekening houden met de leeftijdstypische kenmerken en aanleg.
Het zodanig tot leven brengen van de trainingsvormen door middel van coachen, dat ze in het gehele leerproces te gebruiken zijn en uitnodigen om eindeloos te oefenen.

De leeftijdstypische kenmerken bij jeugdspelers zijn:
F pupillen:
veel bewegingsdrang; weinig coördinatie; gering concentratievermogen; individueel bezig
E pupillen:
idem als F pupillen, maar hun lichaam is al meer geschikt voor het aanleren van vaardigheden; zijn wat meer de baas over de bal ideale leeftijd voor de basisvaardigheden
D pupillen:
goede coördinatie en veel meer concentratie -, "bewegingsdrang is nog groot"; kunnen zich al aan groepsregels houden; zeer leergierig, dus een ideaal leerklimaat
C junioren:
lichamelijke en geestelijke verschillen kunnen onderling groet zijn; puberteit, lengtegroei sneller en de bewegingen lijken soms wat minder gecoördineerd; zijn veel met zichzelf bezig; zetten zich soms af tegen gezag, dus ook tegen de trainer/leiderstaf. Let ook bij deze leeftijd op een evt. groeispurt en de daarbij koemnde ongemakken.
B junioren:
de spelers zijn goed aanspreekbaar over hun eigen spel en van het team; tonen al inzicht in de problemen tijdens de wedstrijd
A junioren:
de fase is aangebroken, dat het voetbalspel op een volwassen manier gespeeld moet worden; de spelers moeten nu inzicht krijgen in wat hun mogelijkheden zijn en leren winnen.

Trainers en coaches
Uitgangspunt voor de uitvoering van jeugdtrainingen is de "Zeister visie" en de door de KNVB gegeven (training)opleidingen zijn daarop gebaseerd.
Het is om die reden gewenst, dat:
a. De trainers van de prestatieve jeugdteams A t/m C in het bezit zijn van het trainersdiploma JVT jeugdvoetbaltrainer of van minimaal gelijkwaardig niveau.
b. De trainers van de E , F en D pupillen, alsmede de recreatieve teams A t/m D in het bezit zijn van het JVSL diploma jeugdvoetbalspelleider of van minimaal gelijkwaardig niveau zijn.

Iedere jeugdtrainer dient:
op de hoogte te zijn van de leeftijdstypische kenmerken van zijn team en de vaardigheden en spelvormen, die bij deze leeftijdscategorie horen;
de trainingen te plannen, voor te bereiden en schriftelijk uit te werken de trainingen in drie vaste onderdelen te verdelen, te weten: - warming up - kern (doel van de training), pass trap variatie met techniek / positiespel - partijvormen (komt het geleerde in de kern tot uiting in het partij spel)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.5 Elftal onder 23 jaar

Algemeen
De -23 is een selectie van jonge DOSR spelers van 23 jaar en jonger die in een onderlinge competitie spelen waarbij tevens maximaal 2 spelers die ouder zijn kunnen meedoen.
-23 bestaat uit een mix van spelers uit de prestatieve seniorenelftallen alsmede de A1spelers.


Het doel van de -23 van DOSR is zoals:

o Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle spelers
o Een hoger weerstandsniveau voor met name de spelers van de A1 en B1 en het meer
  vrijuit kunnen voetballen van de jonge selectie elftal spelers.
o Extra speeltijd voor jonge spelers die in het eerste elftal en tweede minder aan spelen
  toekomen en het opblijven doen van wedstrijdritme.
o Het langer als team bij elkaar blijven van jeugdspelers. Waarvan een groot deel in de
  toekomst het eerste moet versterken.
o De trainers van de senioren krijgen een vollediger beeld van alle potentiële eerste en
  tweede elftalspelers.
o Trainers van DOSR, kunnen het leerproces van deze spelers nog verder vervolmaken en
  met deze spelers experimenteren.
o De overgang naar de senioren en het inpassen in de prestatieve teams bij de senioren kan
  hierdoor nog vloeiender en doeltreffender verlopen.
o Langdurig geblesseerde spelers kunnen in overleg wedstrijdritme opdoen in elftal -23.

Daarnaast is de samenwerking van de desbetreffende trainers en overige begeleiding zeer welkom, omdat van elkaars vaardigheden geleerd kan worden. De vereniging stimuleert derhalve de deelname van de selectie aan de daarvoor georganiseerde competitie.
Als in enig jaar geen competitieprogramma voor -23 wordt aangeboden, organiseert DOSR zelf minimaal drie wedstrijden.

Prioriteitenstelling
De deelname van de individuele spelers aan wedstrijden van 0-23 heeft de hoogste prioriteit. Trainingen en (vriendschappelijke) wedstrijden van de eigen elftallen zijn hieraan te allen tijde ondergeschikt.

Verantwoordelijke coördinator
Het hoofd opleidingen jeugd en het hoofd opleidingen senioren hebben de dagelijkse verantwoording over de selectie -23.

Hoofd opleidingen / Senioren + selectie trainer A1.
Zij coördineren:
1. De deelname van DOSR aan de betreffende competitie c.q. draagt zorg voor de organisatie
van een alternatief programma voor -23.
2. De samenstelling en begeleiding van de selectie -23, welke in juni voorlopig wordt
vastgesteld en in augustus definitief.
3. De in aanmerking komende spelers zullen na de aanvang van de competitie worden
vastgesteld. Voor iedere wedstrijd -23 zullen, na overleg met de betreffende trainers, 14 spelers worden uitgenodigd.

Verantwoordelijke trainers:
De trainers van de prestatieve senioren elftallen en de A1.
Deze trainers stellen in samenwerking met het hoofd opleiding jeugd en senioren de selectie samen. Deze trainers cq hoofd opleidingen verzorgen het coachen bij de wedstrijden. Dit kan bij toerbeurt, maar ook de samenwerking tussen 2 of meer trainers behoort tot de mogelijkheden, zodat men kennis kan nemen van elkanders ervaringen en manier van werken.

Leider:
Hij verzorgt de organisatie rond de wedstrijden zelf, zoals berichtgeving aan de spelers, berichtgeving aan de assistent scheidsrechter, spelerspassen, wedstrijdkleding, wedstrijdformulier enz., en bij uitwedstrijden het vervoer.

Assistent scheidsrechter:
Begeleid scheidsrechter en ondersteund hem tijdens de wedstrijden.

Materialen:
Trainingspakken, voetbalkleding etc. gebruikt door een selectie-elftal.
De spelersgroep is zelf verantwoordelijk dat de kleding weer verzameld wordt na een wedstrijd en gebracht wordt naar de plaats waar de kleding gewassen wordt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.6 Jaaragenda voor vergaderingen t.b.v. commissie senioren en jeugdcommissie

Augustus:
open dag op eerste zaterdag na de grote vakantie toelichting en invulling organisatie nieuwe seizoen werkwijze en planning
> vergaderingen TC
> vergaderingen jeugd TC
> werkoverleg trainers
afspraken doelstelling teams en speelwijze afspraken, selectie en begeleiding team onder 23 afspraken en werkwijze keeperstraining afspraken en werkwijze verzorging/massage afspraken scholing trainers / coaches trainingsschema
programma winterperiode
afspraken oefenprogramma volgend seizoen

Oktober:
evaluatie voorbereiding
elftalopgaven aan KNVB (voor 1 november)
afspraken schema winterperiode
afspraken functioneringsgesprekken trainers
overzicht en afspraken overgaande jeugd naar senioren aan het einde seizoen

December:
wijze van trainingen door de jeugd
inpassen jeugdspelers in trainingsgroepen senioren na de winterstop evaluatie selectie teams/trainingen/trainingsgroepen

Februari:
inventariseren beschikbaarheid trainers nieuw seizoen
inventariseren wensen m.b.t. trainingsschema, competitie-indeling en materialen definitieve afspraken over overgang jeugd naar senioren

Maart:
definitieve vaststelling trainers nieuw seizoen

April:
evaluatie afgelopen seizoen eindbespreking met trainers / coaches

Mei:
vaststelling teams voor nieuw seizoen
definitieve afwikkeling trainingsschema' s en materialen nieuwe seizoen introductieprogramma nieuwe trainers / coaches

Juni:
Opgave van de teams aan de KNVB

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERZICHT FUNCTIES behorende bij dit technisch beleidsplan.

Situatie aanvang seizoen 2011-2012

Commissie voetbaltechnische zaken VTZ
Afgevaardigde bestuur                  Nico van Leeuwen
Hoofdtrainer senioren                    Raymond Noordam
Algemeen coördinator                   Henny Kluivers
Coördinator A/B/C/jeugd               Roel van der Zwet
Coördinator D/E/F/junioren           Hennie Kluivers
Coördinator meisjes                       Dave van der Zwet
Materiaal beheerder                       Frans van Veen

Seniorencommissie
Afgevaardigde bestuur                   Nico van Leeuwen
Hoofdtrainer senioren                     Raymond Noordam
Wedstrijdsecretaris senioren         Joop van der Meer
Aanvoerder 3e team
Aanvoerder 4e team
Aanvoerder 5e team
Aanvoerder 6e team
Aanvoerder 7e team
Aanvoerder 8e team
Aanvoerder 9e team

Jeugdcommissie:
Jeugdvoorzitter                                       Sietse Lei
Secretaris jeugdcommissie                  John Hoogenboom
Penningmeester jeugd                          Elize Kerkvliet
Algemeen coordinator                           Henny Kluivers
Wedstrijdsecretaris A-B-C-junioren     Ingmar van Klink
Wedstrijdsecretaris D-E-F-junioren     Peter Schrama
Wedstrijdsecretaris meisjes                  Ingmar van Klink

Coördinator activiteitencommissie      Maurice Zoet (bestuurslid)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN