Convenant sport en alcohol 2016-2017

Sport en alcohol

Gezelligheid rondom sporten is de kracht van de sportvereniging. Dit gaat vaak gepaard met alcohol drinken. Dit convenant gaat uit van een goede balans tussen de maatschappelijke bijdrage van sportverenigingen en de eigen cultuur van de vereniging.
Voor een gezonde en sportieve samenleving is het belangrijk om het alcoholmisbruik in de sport tegen te gaan. De nieuwe Drank- en Horecawet is een goede aanleiding om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren en een extra impuls te geven aan een verantwoord alcoholbeleid in de sportkantine.
De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar en het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de locatie van de sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient. Ook is er aandacht voor het bewust maken van volwassen sportleden van hun voorbeeldfunctie.
De gemeente Kaag & Braassem en een aantal sportverenigingen willen dit bekrachtigen door het convenant Sport en Alcohol te ondertekenen. Het convenant is niet vrijblijvend. De gemeente stimuleert sportverenigingen het convenant na te leven en beloont de verenigingen die het goed oppakken en in de praktijk toepassen. Beloning kan  bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van de training Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers.


Doelstellingen en activiteiten

Gemeente Kaag & Braassem
In nauwe samenwerking met de sportverenigingen wil de gemeente alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar voorkomen en alcoholgebruik door jongeren vanaf 18 jaar afremmen.
De samenwerking bestaat uit het uitvoeren van preventieve activiteiten:

 • Bewustwording creëren bij besturen, kader en leden van sportverenigingen;
 • Voorlichting kader (leiders, trainers en coaches) én spelers over alcoholgebruik;
 • Alcoholmatigingsbeleid opstellen samen met de sportvereniging;
 • Vroegsignaleren van jongeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van alcoholproblemen. Kader van de sportvereniging krijgt handvatten voor signalering en doorverwijzing.

Sportverenigingen
Nemen een standpunt in over alcohol. Besturen dragen deze ideeën uit binnen hun eigen verenging en kiezen uit activiteiten om een bijdrage te leveren aan dit convenant. Het bestuur is het centrale aanspreekpunt.
Erkennen het belang van samenwerking met elkaar. Het delen van kennis, informatie en succesvoorbeelden is essentieel en daar handelen zij naar.
Maken gebruik van hun communicatiekanalen om over het convenant en ontwikkelingen en activiteiten te communiceren naar leden én ouders van de vereniging.

Doelstellingen en activiteiten *       Uitgangspunten

 • Geen alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar.
 • Alcoholgebruik met mate voor jongeren vanaf 18 jaar.
 • Keuze maken in en concreet uitvoeren van activiteiten op de onderdelen:
 • voorlichting, bewustwording en beleid.
 • Het informeren van betrokkenen binnen de sportverenigingen over de risico’s van alcohol gebruik met specifieke aandacht voor 12-tot 18 jarigen, trainers, coaches en ouders.
 • Het voorkomen van rijden onder invloed na bezoek aan de sportkantine.
 • Het nemen van preventieve maatregelen om overmatig alcoholgebruik in de sportkantine te voorkomen*
 • Aanbieden IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik).
 • Regels over alcoholgebruik opnemen in het huishoudelijk reglement*
 • Enige terughoudendheid bij het maken van alcoholreclame*.
 • Negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik op de gezondheid vermijden en beperken.
 • Het voorkomen en beperken van overlast als gevolg van alcoholverstrekking en –gebruik.
 • Sporten is goed voor je gezondheid.
 • Sportverenigingen dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Ieder sportvereniging heeft zijn eigen identeit

Indien gewenst kunt u hier het Convenant ook downloaden.

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN