• Buitengewone Algemene Ledenvergadering, 9 september 2019

  UITNODIGING

  Het bestuur van de RKSV DOSR nodigt u hierbij van harte uit voor een

  buitengewone algemene ledenvergadering

  te houden op maandag 9 september 2019 in ons clubgebouw

  aan de Alkemadelaan.

  Aanvang 19.30 uur

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Uitleg stemprocedure
  4. Stemmen fusie D.O.S.R - WVC
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

   

  STATUTEN EN STEMRECHT WELKE DE RICHTLIJNEN ZIJN VOOR DEZE VERGADERING:

  STATUTEN RKSV DOSR

  Goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op 12 oktober 2009

  ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 16.

  1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

  5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

  De bijeenroeping geschiedt door een uitnodiging in het cluborgaan, de website of middels een aan alle leden en steunende leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

  TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

  Artikel 17.

  1. Alle leden, steunende leden en donateurs hebben toegang tot de algemene vergadering. Het stemrecht is echter alleen voor leden en steunende leden en zij hebben recht op één stem per lid.

  2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door haar/zijn ouder(s). Deze vertegenwoordigers hebben recht op het uitbrengen van één stem en hoeven niet persé lid te zijn van de vereniging. Bij meerdere leden ?? jonger dan 16 jaar ?? uit één gezin, dan hebben zijn/haar ouders één stem per lid.

  3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

  4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

  Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

  5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. IN DEZE VERGADERING ZULLEN WE EEN SCHRIFTELIJKE STEMMING HOUDEN. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

  6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.